Specialundervisning

Om specialundervisning

Et grundlæggende princip for specialundervisningen på Aabæk Efterskole, er ikke ensidigt at fokusere på afgrænsede funktionsområder, men at se disse i forhold til, hvordan eleven fungerer som helhed. 

Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev. PPR-udtalelsen og den skriftlige plan skal ikke indsendes til ministeriet, men skal foreligge på skolen. Det er skolens ansvar at sikre sig, at ovenstående betingelser er opfyldt og at stå for den konkrete indberetning til ministeriet. 

PPR skal efter anmodning fra en skole vurdere, hvorvidt en elevs støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Hvis dette er tilfældet, skal PPR udarbejde en udtalelse om at elevens støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer. PPR skal i sin udtalelse ikke angive et specifikt timetal ud over de 9 ugentlige undervisningstimer. 

PPR skal desuden i nogle særlige tilfælde vurdere, hvorvidt elevens støttebehov er særligt omfattende. Elever med særligt omfattende støttebehov har som udgangspunkt frem til start på efterskole modtaget undervisning i en specialklasse eller på en specialskole målrettet børn med de mest vidtgående behov og med meget lav klassekoefficient og høj lærer/pædagognormering. 

På efterskolen vil eleven fortsat have behov for at modtage undervisning på meget små hold med en høj lærernormering, eventuelt suppleret med 1-1 undervisning. Elever med særligt omfattende støttebehov vil som udgangspunkt også have behov for massiv støtte uden for undervisningen for at sikre progression i læringen. 

Vurderingen af om eleven har et omfattende støttebehov beror altid på en konkret helhedsvurdering, og en diagnose kan aldrig i sig selv udløse en vurdering af at eleven har et særligt omfattende støttebehov. 

Elever, der har et særligt omfattende støttebehov kan f.eks. være elever med psykisk udviklingshæmning i form af IQ under 50 svarende til moderat til svær udviklingshæmning, elever med svære kommunikationsvanskeligheder, så der f.eks. anvendes tegn til tale, eller elever med svær, gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Overblik over specialundervisning

  1. Mindre hold i dansk og matematik
  2. Støttelærer om på værkstedet
  3. Størrelærer på “anderledes dage”
  4. Støttelærer i temauger
  5. Støttelærer i “den frie tid”